ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УСЛУГИТЕ НА СИНДЕРЕЛА БГ/ CINDERELLA.BG

I. ПРЕДМЕТ И УСЛУГИ

1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между "Синдерела БГ" ЕООД - Изпълнител, от една страна, и Клиентите, от друга страна, във връзка с предоставяни услуги/ публикуване на реклами срещу възнаграждение в сайтове и други издания на Изпълнителя или администрирани от него.

2. "Синдерела БГ" ЕООД предоставя следните услуги:

2.1. Изработване на професионална, бизнес или лична уебстраница, представяща Клиента и дейността му;

2.2. Публикуване на уебстраницата по т. 2.1 в сайт на Изпълнителя и създаване на достъп до нея в Интернет;

2.3. Техническа поддръжка и актуализиране на уебстраницата по т.2.1;

2.4. Създаване и поддръжка на клиентски профил в подходящ онлайн каталог в сайт на Изпълнителя;

2.5. Публикуване на банер, линк или видеоклип;

2.6. Ползване на табло и мега табло;

2.7. Публикации във фейсбук страници - еднократни и абонамент;

2.8. Публикуване на видеоклипове в YouTube;

2.9. Публикации в онлайн списания и каталози;

2.10. Публикации в сайтове и други издания на Изпълнителя;

2.11. Публикуване и управление на обяви в български сайтове за безплатни обяви;

2.12. Създаване и управление на електронна поща в abv.bg или gmail.com.

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ

3. Изработване на професионална, бизнес или лична уебстраница се извършва с предоставени от Клиента материали, текстове и видеоклипове по индивидуален дизайн, определен от Изпълнителя и одобрен от Клиента за всеки отделен проект.

4. Уебстраницата се изработва срещу заплащане на съответната цена. При закупен годишен абонамент "Поддръжка" или специална оферта, уебстраницата се изработва безплатно.

5. След изработването на уебстраницата, тя става част от сайта на Изпълнителя и не може да се премества, нито преотстъпва.

6. Преди публикуване на уебстраницата в сайт на Изпълнителя, Клиентът проверява информацията и може да поиска извършване на редакция, когато това се налага.

7. Публикуване на уебстраница в сайт на Изпълнителя е създаване на възможност за достъп до уебстраницата в Интернет, срещу заплащане на съответната цена за абонамент.

8. Уебстраницата се публикува и е достъпна в Интернет за периода, за който е заплатен абонамент "Поддръжка".

9. Достъпът до уебстраницата в Интернет се спира за периода, за който не е заплатен абонамент или когато Клиентът е заявил временно спиране на достъпа до уебстраницата.

10. За периода, през който достъпът до уебстраницата е спрян, не се дължи заплащане на абонамент "Поддръжка" и уебстраницата не се изтрива. След заплащане на абонамента, достъпът до уебстраницата се възстановява за периода, за който е заплатен.

11. Абонамент "Поддръжка" включва:

11.1. Публикуване на уебстраницата в сайт на Изпълнителя и създаване на достъп до нея в Интернет;

11.2. Техническа поддръжка, включваща всички дейности, необходими за нормалното функциониране на уебстраницата и поддържане на достъпа до нея в сайта;

11.3. Актуализиране на съдържанието, при промяна на данните за контакт или дейността;

11.4. Безплатно публикуване на видеоклип на Клиента в YouTube канал на Изпълнителя- еднократно при изработването на уебстраницата;

11.5. Безплатна публикация във фейсбук страница, администрирана от Изпълнителя- веднъж месечно;

11.6. 20% отстъпка от цената на фейсбук публикации в администрирани от Изпълнителя фейсбук страници;

11.7. Специална остъпка за услуги и реклами извън пакета.

12. При закупуване на годишен абонамент "Поддръжка", освен посоченото в т.11, Клиентът получава безплатно изработване на бизнес, професионална или лична уебстраница, 50% отстъпка от цената на годишния абонамент "Поддръжка" и безплатно публикуване на банер за срок от 1 месец.

13. В абонаментен пакет могат да се включат всички услуги, предоставяни от Изпълнителя, включително абонамент "Поддръжка". При закупуване на абонаментен пакет, Клиентът получава:

13.1. Избраните от него услуги, включени в пакет, който в зависимост от стойността е: Минима (над 110 лева), Старт (над 350 лева), Основен (над 550 лева), Мега (над 810 лева) или Ултра (над 1200 лева), срещу заплащане на съответната цена с отстъпка съответно: 10%, 20%, 30%, 40% или 50%;

13.2. 20% отстъпка от цената на всички услуги, които не са включени в абонаментния му пакет;

13.3. Безплатни услуги предлагани от Изпълнителя.

14. Клиентски профил се създава по определен от Изпълнителя дизайн, публикува се в подходящ онлайн каталог към сайт на Изпълнителя, поддържа се и се актуализира за определен период срещу заплащане на съответната цена за профилно участие.

15. Клиентският профил се оформя еднакво за всички клиенти и съдържа снимка, кратко текстово описание, данни за контакт и възможност за включване на линк към уеб адрес, посочен от Клиента.

16. Банер, включително с ротация, се разполага на избрана от Клиента свободна позиция в страница от сайт на Изпълнителя за период не по-кратък от 1 месец срещу заплащане на съответната цена.

17. Банерът е с размери 300х250 px, 336х280 px, 728х90 px и 600х300 px и е във формат jpeg или png.

18. Някои банери на определени позиции в сайт, могат да са с размери, различни от посочените в т.17.

19. Табло и мега табло, включително с ротация, могат да се ползват от Клиент за период не по-кратък от 14 дни срещу заплащане на съответната цена.

20. Линкове към уебстраница, към уеб адрес, посочен от Клиента или други материали, могат да бъдат публикувани в администрирани от Изпълнителя фейсбук страници срещу заплащане на съответната цена за публикация или абонамент.

21. Видеоклип на Клиента се публикува в You tube канал на Изпълнителя, а линк към него може да се сподели в сайт срещу заплащане на съответната цена.

22. Платена публикация с текст на Клиента се публикува в сайт на Изпълнителя срещу заплащане на съответната цена.

23. Клиентът е отговорен за авторски и други права върху статията, материалите и снимките, които изпраща за публикуване.

24. Снимките, материалите и текстът на публикацията трябва да бъдат одобрени преди публикуването и да отговарят на условията по т. 31 и т. 32.

25. Публикацията може да включва до два линка в текста и до три снимки или изображения.

26. Платена публикация може да заема по-благоприятна позиция в сайт на Изпълнителя срещу заплащане на съответната цена.

27. Промяната в позициите се определя от размера на платената сума за услугата, чийто минимален размер е определен от Изпълнителя. По-предна позиция заема публикация, за която е заплатена по преценка на Клиента по-висока сума. Когато за две или повече публикации е платена еднаква сума, по-предна позиция заема публикацията, платена по-рано.

28. Публикуване и поддържане на обяви в български сайтове за безплатни обяви се извършва срещу заплащане на съответната цена.

29. Публикуването на банер, линк, видеоклип, табло и мега табло в сайт или издание на Изпълнителя се извършва до 5 работни дни след като Клиентът предостави материалите, банера, линка или видеоклипа и заплати цената на поръчката.

30. Всички банери, снимки, текстове и други материали се изпращат от Клиента на адреса за кореспонденция - електронната поща на Изпълнителя, а при невъзможност да бъдат изпратени се предоставят на електронен носител.

31. Изпълнителят приема и публикува само банери, снимки, текстове, видеоклипове и други материали, които са във вид, готов и подходящ за публикуване, отговарят на изискванията за съответния продукт, услуга или реклама и след проверка.

32. Не се публикуват банери, снимки, текстове и други материали, които противоречат на закона или морала, промотират или рекламират опасни стоки или услуги, съдържат заблуждаващи рекламни послания, биха могли да предизвикат страх, омраза, шок и други негативни емоции.

33. Изпълнителят има право да откаже приемането на банери, снимки, текстове и други материали, когато при проверката установи, че не са изпълнени условията на т.31 и т.32.

34. Изпълнителят не предлага изготвяне на рекламни материали/ банери, нито писане на текстове, правене на снимки и други подобни действия и услуги, свързани с предоставяне на услугите по т.2.

III. СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

35. С предоставянето на Изпълнителя, по електронен път или по какъвто и да е друг начин, на данни, включително и лични данни, във връзка с осъществяване на услуга/ реклама, лицето се съгласява данните да бъдат публикувани в изпълнение на поръчаната от него услуга в сайтовете и изданията на Изпълнителя или в случаите на т.2.11 - в български сайтове за безплатни обяви.

36. Клиентът по всяко време може писмено да поиска изтриване на неговата уебстраница или част от нея, клиентския му профил или други негови данни. В този случай, Изпълнителят изтрива, без възможност за възстановяване, уебстраницата/ профила и всички поискани за изтриване данни, а Клиентът има право предсрочно да прекрати договора по реда на т.51.2.

37. Информация относно защита на личните данни е достъпна на уеб адрес: https://group.cinderella.bg/uslovia/politika-za-zashtita-na-lichnite-danni/ 

IV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ НА УСЛУГИТЕ

38. Клиентът заплаща дължимата за услугата цена, за всяка отделна поръчка преди датата на започване на изпълнението или преди публикуването, а за всеки абонаментен период - преди започване на периода.

39. Информация за цените на услугите по т.2 е достъпна на следните уеб адреси:

https://group.cinderella.bg/za-reklama/firmena-stranica/

https://group.cinderella.bg/za-reklama/profil-catalog/

https://group.cinderella.bg/za-reklama/plateni-statii/

https://group.cinderella.bg/za-reklama/reklamni-tabla/

https://group.cinderella.bg/za-reklama/baneri/

https://group.cinderella.bg/za-reklama/facebook-publikacii/

https://group.cinderella.bg/za-reklama/klipove-youtube/

https://group.cinderella.bg/za-reklama/reklamni-paketi/

https://group.cinderella.bg/za-reklama/obiavi/

https://praven.website/specialno-predlojenie

40. Изпълнителят може да публикува на промоционална цена или безплатно банер и други материали или реклами в сайтове, фейсбук страници, YouTube канали и други издания на Изпълнителя или администрирани от него.

41. Изпълнителят може да предлага абонаментни пакети на специални преференциални цени и специални оферти за определен срок и/или кръг клиенти.

V. ПРАВО НА ОТКАЗ

42. Клиентът има право на отказ от договора за услугите по т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7 (за услугата абонамент) и 2.11 в 14 дневен срок от сключването на договора, без да посочва причина.

43. Отказът по т. 42 трябва да е писмен, да включва изричното желание на Клиента за отказ от договора и възстановяване на платената сума и да бъде изпратен на посочения в т. 48 адрес за кореспонденция на Изпълнителя в 14 дневен срок от сключването на договора.

44. След получаване на писмения отказ по т. 42 Изпълнителят прекратява изпълнението на услугата, изтрива всички данни, предоставени му във връзка с изпълнението на услугата и възстановява на Клиента заплатената от него сума в 14 дневен срок.

45. Когато в случаите по т. 42 Клиентът е получил подарък, безплатна услуга, намаление от цената на друга услуга и други облаги, Изпълнителят има право при възстановяване на сумата да приспадне себестойността на предоставените на Клиента облаги.

46. С потвърждаване на желанието си за ползване на услугите по т.2.1, 2.6, 2.7 (за еднократна публикация), 2.8, 2.9 и 2.10 потребителят дава изричното си предварително съгласие по смисъла на чл.57, т.1 от Закона за защита на потребителите за започване на изпълнението и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като услугата бъде изпълнена изцяло.

VI. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

47. Кореспонденцията между страните се извършва по електронен път на адреса на електронните пощи на страните, освен когато се налага някои документи да бъдат представени лично на електронен носител или на хартиен носител.

48. Кореспонденцията с Изпълнителя се извършва по електронен път на адреса на електронната поща: cinderellabg@abv.bg, а кореспонденция, свързана с профилно участие в онлайн каталог на Praven website се извършва на електронната поща: pravenwebsite@abv.bg.

49. Кореспонденцията с Клиента се извършва по електронен път на адреса на електронната му поща, която е посочил при сключване на договора с Изпълнителя.

50. Ако някоя от страните промени данните за кореспонденция, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

51. Услугата/ рекламата се прекратява:

51.1. С изтичане на срока;

51.2. С 30-дневно писмено предизвестие от Клиента. За начало на предизвестието се счита деня, в който предизвестието е получено на електронната поща на Изпълнителя;

51.3. В случаите по т.52.

52. Изпълнителят има право, преди изтичане на срока, да преустанови временно или завинаги достъп до уебстраница, профил, услуга или реклама, когато се установи наличие на неверни или неактуални данни, или е налице друго обстоятелство, налагащо услугата/ рекламата да бъде спряна или прекратена.

53. При предсрочно прекратяване на услуга/ реклама, ползваните отстъпки за нея отпадат. Клиентът дължи, а Изпълнителят има право на пълната цена на услугата/ рекламата за периода, в който тя е била осъществявана и възстановява на Клиента останалата част от платената от него сума.

54. Когато Клиентът е получил подарък, безплатна услуга, намаление от цената на друга услуга и други облаги, във връзка с услугата, която се прекратява предстрочно, Изпълнителят има право преди възстановяване на сумата по т.53 да приспадне себестойността на получените от Клиента облаги.

55. Когато във връзка с услуга/ реклама са настъпили вреди за Изпълнителя, дължимата за възстановяване на Клиента сума по т. 53 не се връща до пълното възстановяване на вредите.

VIII. ОТГОВОРНОСТ

56. Когато във връзка с услуга/ реклама настъпят вреди за Изпълнителя, Клиентът е длъжен да ги възстанови.

57. Изпълнителят не отговаря пред Клиента и не дължи неустойка или компенсация в случай, че интернет сайта, фейсбук страницата или YouTube е временно недостъпен за потребителите поради техническа неизправност на сървъра или други независещи от Изпълнителя причини.

58. Изпълнителят не носи отговорност за точността и актуалността на подадени от Клиента данни. Отговорност за данните носи Клиентът, който при несъответствие или промяна е длъжен незабавно да уведоми Изпълнителя.

59. Съдържанието, видът и качеството на предоставените от Клиента материали и/или банери са отговорност на Клиента. Изпълнителят не носи отговорност за тяхното съдържание, вид и качество.

60. Изпълнителят не носи отговорност за нарушени авторски и други права в предоставените за публикуване материали, информация, данни и/или банери. Отговорност носи Клиентът, който ги е предоставил.

61. Изпълнителят не носи отговорност за взаимоотношенията на клиентите с трети лица, като не поема отговорност за пропуснати ползи и претърпени вреди, произтичащи от тези взаимоотношения. При спор, съмнение за незаконни действия, съобщение от компетентен орган или наличие на друго обстоятелство, Изпълнителят предприема мерки за ограничаване на услугата/ рекламата и уведомява Клиента.

62. Изпълнителят не носи отговорност за реакции на своята аудитория, предизвикани от публикувани уебстраници, профили, материали и реклами. При необходимост, предприема мерки за ограничаване на услугата/ рекламата и уведомява Клиента.

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

63. Информация относно търговеца в изпълнение на чл.4, т.2 от Закона за защита на потребителите е достъпна на уеб адрес: https://group.cinderella.bg/uslovia/politika-za-zashtita-na-lichnite-danni/

64. По смисъла на настоящите Общи условия, сайтове и издания на Изпълнителя, както и администрирани от него, са сайтовете и изданията, които са собственост на Изпълнителя или са му предоставени за управление и администриране. Информация относно сайтовете и изданията на Изпълнителя е достъпна на уеб адрес: https://group.cinderella.bg/

65. Изпълнителят и Клиентът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали им известни в процеса на изпълнение на договор между тях и настоящите общи условия.

66. Изпълнителят и Клиентът нямат право да разпространяват или да допускат разпространяване на информация, касаеща договор между тях или дейността на другата страна, без предварително писмено разрешение от другата страна.

67. Изпълнителят и Клиентът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмената или устната кореспонденция проведена между тях. За публично достояние се счита публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, форуми, сайтове и др.

68. Недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите общи условия няма да води до недействителност на договор между Изпълнителя и Клиента, нито на части от него.

69. Всички спорове, породени от настоящите общи условия или отнасящи се до тях, или договор, сключен въз основа на тях ще бъдат решавани по взаимно съгласие.

X. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

70. Изпълнителят си запазва правото да променя Общите условия за услугите на Синдерела БГ.

71. Изпълнителят и Клиентът се съгласяват, че всяко изменение и допълнение на настоящите Общи условия ще има действие спрямо Клиента след изричното му уведомяване на посочения от него адрес на електронната му поща и ако не заяви в 14 дневен срок, че ги отхвърля.

72. Актуални са Общите условия за услугите на Синдерела БГ, публикувани на уеб адрес: group.cinderella.bg.