ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УСЛУГИТЕ НА СИНДЕРЕЛА БГ ЕООД/ CINDERELLA.BG

1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между "Синдерела БГ" ЕООД - Изпълнител, от една страна, и Клиентите, от друга страна, във връзка с предоставяни услуги/ публикуване на реклами срещу възнаграждение в сайтове и други издания от групата на Cinderella.bg и Worknet.

2. "Синдерела БГ" ЕООД предоставя следните услуги:

2.1. Изработване на професионална, бизнес или лична уебстраница, представяща Клиента и/или дейността му;

2.2. Публикуване на уебстраницата по т. 2.1 в сайт на Cinderella.bg/ Worknet и създаване на достъп до нея в Интернет;

2.3. Техническа поддръжка и актуализиране на уебстраницата по т.2.1;

2.4. Създаване и поддръжка на клиентски профил в подходящ онлайн каталог на Cinderella.bg/ Worknet;

2.5. Публикуване на рекламен банер, линк или видеоклип;

2.6. Рекламно табло, слайдер и мега рекламно табло;

2.7. Публикации във фейсбук страници;

2.8. Публикуване на видеоклипове в YouTube;

2.9. Публикации в онлайн списания и каталози;

2.10. Публикации в сайтове и други издания от групата на Cinderella.bg/ Worknet;

2.11. Публикуване на обяви в български сайтове за безплатни обяви.

3. Изработване на професионална, бизнес или лична уебстраница се извършва с предоставени от Клиента материали, текстове и видеоклипове по индивидуален дизайн, определен от Изпълнителя за всеки отделен проект.

4. Уебстраницата се изработва срещу заплащане на съответната цена. При закупен годишен абонамент "Поддръжка" или абонамент "Бизнес" в Worknet, уебстраницата се изработва безплатно.

5. След изработването на уебстраницата, тя става част от сайта на Изпълнителя и не може да се премества, нито преотстъпва.

6. Преди публикуване на уебстраницата в сайт на Cinderella.bg/ Worknet, Клиентът проверява информацията и може да поиска извършване на редакция, когато това се налага.

7. Публикуване на уебстраница в сайт на Cinderella.bg/ Worknet е създаване на възможност за достъп до уебстраницата в Интернет, срещу заплащане на съответната цена за абонамент.

8. Уебстраницата се публикува и е достъпна в Интернет за периода, за който е заплатен абонамент "Поддръжка".

9. Достъпът до уебстраницата в Интернет се спира, за периода, за който не е заплатен абонамент "Поддръжка" или когато Клиентът е заявил временно спиране на достъпа до уебстраницата.

10. За периода, през който достъпът до уебстраницата е спрян, не се дължи заплащане на абонамент "Поддръжка" и уебстраницата не се изтрива. След заплащане на абонамент "Поддръжка", достъпът до уебстраницата се възстановява.

11. Абонамент "Поддръжка" включва:

11.1. Публикуване на уебстраницата в сайт на Cinderella.bg/ Worknet и създаване на достъп до нея в Интернет;

11.2. Всички дейности, необходими за нормалното функциониране на уебстраницата и поддържане на достъпа до нея в сайта;

11.3. Актуализиране на съдържанието, при промяна на данните за контакт или дейността;

11.4. Безплатно публикуване на видеоклип на Клиента в YouTube канал от групата на Cinderella.bg - веднъж месечно;

11.5. Безплатна публикация във фейсбук страница или бюлетин - веднъж месечно;

11.6. 20 процента отстъпка от цената на фейсбук публикации в администрирани от Изпълнителя фейсбук страници;

11.7. Специална остъпка за закупуване на малък, основен, голям и бизнес рекламен пакет и отстъпки за реклами извън пакета.

12. При закупуване на годишен абонамент "Поддръжка", освен посоченото в т.11, Клиентът получава безплатно изработване на лична, професионална/ бизнес уебстраница, 50 процента отстъпка от цената на годишния абонамент "Поддръжка" и безплатно публикуване на рекламен банер за срок от 1 месец.

13. При закупуване на абонамент "Бизнес", Клиентът придобива статут на Привилегирован партньор в Worknet и има право на всички предимства, безплатни услуги и отстъпки, произтичащи от този статут.

14. Клиентски профил се създава безплатно в подходящ онлайн каталог към сайт на Cinderella.bg/ Worknet и се поддържа за определен период срещу заплащане на съответната цена.

15. Клиентският профил се оформя еднакво за всички клиенти и съдържа снимка, кратко текстово описание, данни за контакт и линк към уеб адрес, посочен от Клиента.

16. Рекламен банер се разполага на избрана от Клиента свободна позиция в страница на сайта, за определен рекламен период, срещу заплащане на съответната цена.

17. Рекламният банер е с размери 300х250 px, 336х280 px, 728х90 px и 600х300 px и е във формат jpeg или png.

18. Някои банери на определени позиции в сайт, могат да са с размери, различни от посочените в т.17.

19. Рекламно табло, слайдер и мега рекламно табло могат да се ползват от Клиент срещу заплащане на съответната цена за не по-малко от един рекламен период от 14 дни.

20. Линкове към уебстраница, към уеб адрес, посочен от Клиента или други рекламни материали, могат да бъдат публикувани в администрирани от Изпълнителя фейсбук страници, срещу заплащане на съответната цена за публикация или абонамент.

21. Видеоклип на Клиента се публикува в You tube канал от групата на Cinderella.bg, а линк към него може да се сподели в сайт.

22. Платена публикация с текст на Клиента се публикува в сайт от групата на Cinderella.bg срещу заплащане на съответната цена.

23. Клиентът е отговорен за авторски и други права върху статията, материалите и снимките, които изпраща за публикуване.

24. Снимките, материалите и текстът на платената публикация трябва да бъдат одобрени преди публикуването и да отговарят на условията по чл. 33 и 34.

25. Публикацията може да включва до два линка в текста и до три снимки или изображения.

26. Платена публикация може да заема по-благоприятна позиция в сайт от групата срещу заплащане на съответната цена. 

27. Промяната в позициите се определя от размера на платените суми. По-предна позиция заема публикация, за която е заплатена по-висока сума (по преценка на клиента). Когато за две или повече публикации е платена еднаква сума, по-предна позиция заема публикацията, платена по-рано.

28. Клиентът заплаща дължимата за услугата цена, за всяка отделна поръчка, преди датата на публикуването.

29. Публикуването на рекламен банер, линк, видеоклип, рекламно табло, слайдер и мега рекламно табло в сайт или издание от групата на Cinderella.bg се извършва до 5 работни дни след като Клиентът предостави материалите, банера, линка или видеоклипа и заплати цената на поръчката.

30. Изпълнителят може да публикува на промоционална цена или безплатно рекламен банер и друга реклама в сайтове, фейсбук страници, YouTube канали и други издания от групата на Cinderella.bg.

31. Изпълнителят може да предлага рекламни пакети на специални преференциални цени и специални оферти за определен срок и/или кръг клиенти.

32. Всички рекламни банери, снимки, текстове и други материали се изпращат от Клиента на адреса на електронната поща на Изпълнителя, а при невъзможност да бъдат изпратени се предоставят на електронен носител.

33. Изпълнителят приема и публикува само рекламни банери, снимки, текстове, видеоклипове и други материали, които са във вид, готов и подходящ за публикуване, отговарят на изискванията за съответната реклама и след проверка.

34. Не се допускат банери, снимки, текстове и други материали, които противоречат на закона или морала, рекламират опасни стоки или услуги, съдържат заблуждаващи рекламни послания, биха могли да предизвикат страх, омраза, шок и други негативни емоции.

35. Изпълнителят има право да откаже приемането на рекламни банери, снимки, текстове и други материали, когато при проверката установи, че не са изпълнени условията на т. 33 и т. 34.

36. Изпълнителят не предлага изготвяне на рекламни материали/ банери, нито писане на текстове, правене на снимки и други подобни действия и услуги, свързани с предоставяне на услугите или изготвяне на реклами.

37. Изпълнителят не носи отговорност за точността и актуалността на подадени от Клиента данни. Отговорност за данните носи Клиентът, който при несъответствие или промяна е длъжен незабавно да уведоми Изпълнителя.

38. Рекламното съдържание, видът и качеството на предоставените от Клиентът материали и/или рекламни банери са отговорност на Клиента. Изпълнителят не носи отговорност за съдържанието, вида и качеството.

39. Изпълнителят не носи отговорност за нарушени авторски и други права в предоставените за публикуване материали, информация, данни и/или рекламни банери. Отговорност носи Клиентът, който ги е предоставил.

40. Изпълнителят не носи отговорност за взаимоотношенията на клиентите с трети лица, като не поема отговорност за пропуснати ползи и претърпени вреди, произтичащи от тези взаимоотношения. При спор, съмнение за незаконни действия, съобщение от компетентен орган или наличие на друго обстоятелство, Изпълнителят предприема мерки за ограничаване на услугата/ рекламата и уведомява Клиента.

41. Изпълнителят не носи отговорност за реакции на своята аудитория, предизвикани от публикувани уебстраници, профили и реклами. При необходимост, предприема мерки за ограничаване на услугата/ рекламата и уведомява Клиентът.

42. С предоставянето на Изпълнителя, по електронен път или по какъвто и да е друг начин, на данни, включително и лични данни, във връзка с осъществяване на реклама, лицето се съгласява данните да бъдат публикувани във всички сайтове и издания от групата на Cinderella.bg/ Worknet.

43. Клиентът по всяко време може писмено да поиска изтриване на уебстраница или част от нея, клиентски профил или други данни, предоставени във връзка с реклама. В този случай, уебстраницата/ профилът и всички поискани за изтриване данни се изтриват без възможност за възстановяване.

44. Услугата/ рекламата се прекратява:

44.1. С изтичане на срока;

44.2. С 30-дневно писмено предизвестие от Клиента. За начало на предизвестието се счита деня, в който предизвестието е получено на електронната поща на Изпълнителя;

44.3. В случаите по т.45.

45. Изпълнителят има право, преди изтичане на срока, да преустанови временно или завинаги достъп до уебстраница, профил или реклама, когато се установи наличие на неверни или неактуални данни, или е налице друго обстоятелство, налагащо услугата/ рекламата да бъде спряна или прекратена.

46. При предсрочно прекратяване на услуга/ реклама, ползваните отстъпки за нея отпадат. Клиентът дължи, а Изпълнителят има право на пълната цена на услугата/ рекламата за периода, в който тя е била осъществявана и възстановява на Клиента остатъка от платената от него сума за услугата/ рекламата.

47. Когато във връзка с услуга/ реклама са настъпили вреди за Изпълнителя, дължимата за възстановяване на Клиента сума по т. 46 не се връща до пълното възстановяване на вредите.

48. Когато във връзка с услуга/ реклама настъпят вреди за Изпълнителя, Клиентът е длъжен да ги възстанови.

49. Кореспонденцията с Изпълнителя се извършва по електронен път на адреса на електронната поща: cinderellabg@abv.bg, а кореспонденция, свързана с профилно участие в онлайн каталог на Praven website - на електронната поща: pravenwebsite@abv.bg

50. Изпълнителят си запазва правото да променя Общите условия за публикуване на реклами.

Актуални са Общите условия за публикуване на реклами, публикувани на уеб адреса: group.cinderella.bg