ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕКЛАМИ В ИЗДАНИЯ НА CINDERELLA.BG

1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между "Синдерела БГ" ЕООД - Изпълнител, от една страна, и рекламодателите, от друга страна, във връзка с публикуване на реклами срещу възнаграждение в сайтове и други издания от групата на Cinderella.bg.

2. Рекламата в сайтове и издания от групата на Cinderella.bg се осъществява чрез:

2.1. Създаване на професионална/ бизнес страница, представяща рекламодателя и дейността му;

2.2. Публикуване на страницата по т. 2.1 в сайт на Cinderella.bg и създаване на достъп до нея в интернет;

2.3. Включване на страницата по т. 2.1 в подходящ онлайн каталог на Cinderella.bg;

2.4. Поддържане и рекламиране на страницата по т. 2.1 срещу годишен абонамент "Поддръжка и реклама";

2.5. Публикуване на рекламен банер, линк или клип;

2.6. Публикуване във фейсбук страници,

2.7. Публикуване в YouTube,

2.8. Публикуване в онлайн списания и каталози и

2.9. Публикации в сайтове и други издания от групата на Cinderella.bg.

3. Публикуване на страница в сайт на Cinderella.bg е създаване на възможност за достъп до страницата в интернет за срок от една година, срещу заплащане на съответната цена за годишен абонамент - "Поддръжка и Реклама".

4. При закупуване на годишен абонамент "Поддръжка и Реклама", страницата се оформя безплатно по определен от Изпълнителя дизайн и предоставени от Рекламодателя материали, текстове, снимки и видеоклипове и се публикува на домейн, собственост на Изпълнителя.

5. След изработване на страницата и преди публикуването й в сайт на Cinderella.bg, Рекламодателят проверява информацията и може да поиска извършване на редакция, когато това се налага.

6. Абонамент "Поддръжка и Реклама" включва всички дейности, необходими за нормалното функциониране на страницата и поддържане на достъпа до нея в сайта, както и актуализиране на съдържанието, при промяна на данните за контакт или дейността.   

7. Абонамент "Поддръжка и Реклама" включва безплатен рекламен пакет и отстъпки за реклами извън безплатния пакет.

8. Абонамент "Поддръжка и Реклама" включва:

8.1. Безплатно публикуване на рекламен банер - специална промоция за 1 месец. Банерът се изработва безплатно с предоставени снимка и текст от Възложителя и се разполага на предварително определени от Изпълнителя подходящи позиции в сайт, с ротация или без ротация. Точки 9, 10, 11 и 12 не се прилагат за Банер - специална промоция;

8.2. Безплатно публикуване на клип/ клипове в YouTube канал от групата на Cinderella.bg;

8.3. Други безплатни публикации, съобразени с издателския план и при възможност;

8.4. 20% отстъпка от цената на абонамент за фейсбук публикации в администрирани от Изълнителя фейсбук страници.

9. Рекламен банер се разполага на избрана от Рекламодателя свободна позиция в страница на сайта, за определен период, срещу заплащане на съответната цена за абонамент.

10. Публикуването на рекламен банер, линк или видеоклип в сайт или издание от групата на Cinderella.bg се извършва до 5 работни дни след като Рекламодателят предостави банера, линка или видеоклипа и заплати цената на поръчката.

11. На всеки два месеца от предплатения период, Рекламодателят има право на промяна на дизайна на банера.

12. Рекламният банер е с размери 300х250 px, 336х280 px, 728х90 px и 600х300 px и е във формат jpeg или png.

13. Видеоклип се публикува в You tube канал от групата на Cinderella.bg, а линк към видеоклипа се споделя в сайт.

14. Линкове към бизнес страница, към уеб адрес, посочен от рекламодателя или други рекламни материали, могат да бъдат публикувани в администрирани от Изпълнителя фейсбук страници, срещу заплащане на съответната цена за публикация или абонамент.

15. Рекламодателят придобива статут на Привилегирован партньор и има право на всички предимства, произтичащи от този статут, при:

15.1. Закупуване на годишен абонамент "Поддръжка и Реклама" на бизнес страница и закупуване на годишен абонамент за рекламен банер;

15.2. Закупуване на повече от един годишен абонамент "Поддръжка и Реклама" на бизнес страница;

15.3. Закупуване на повече от един годишен абонамент за рекламен банер.

15.4. Закупуване на абонамент за публикации в администрирани от Изпълнителя фейсбук страници за период не по-малко от 6 месеца без прекъсване.

16. Рекламодателят заплаща дължимата за реклама цена, за всяка отделна поръчка, преди датата на публикуването.

17. Изпълнителят може да публикува безплатно рекламен банер и друга реклама в сайтове, фейсбук страници, YouTube канали и други издания от групата на Cinderella.bg.

18. Всички рекламни банери, снимки, текстове и други материали се изпращат от Рекламодателя на адреса на електронната поща на Изпълнителя, а при невъзможност да бъдат изпратени се предоставят на електронен носител.

19. Изпълнителят приема и публикува само рекламни банери, снимки, текстове, видеоклипове и други материали, които са във вид, готов и подходящ за публикуване, отговарят на изискванията за съответната реклама и след проверка.

20. Не се допускат банери, снимки, текстове и други материали, които противоречат на закона или морала, рекламират опасни стоки или услуги, съдържат заблуждаващи рекламни послания, биха могли да предизвикат страх, омраза, шок и други негативни емоции.

21. Изпълнителят има право да откаже приемането на рекламни банери, снимки, текстове и други материали, когато при проверката установи, че не са изпълнени условията на т. 19 и т. 20.

22. Изпълнителят не предлага изготвяне на рекламни материали/ банери, нито писане на текстове, правене на снимки и други подобни действия и услуги, свързани с изготвяне на реклами.

23. Изпълнителят не носи отговорност за точността и актуалността на подадени от Рекламодателя данни. Отговорност за данните носи Рекламодателят, който при несъответствие или промяна е длъжен незабавно да уведоми Изпълнителя.

24. Рекламното съдържание, видът и качеството на предоставените от рекламодателя материали и/или рекламни банери са отговорност на Рекламодателя. Изпълнителят не носи отговорност за съдържанието, вида и качеството.

25. Изпълнителят не носи отговорност за нарушени авторски и други права в предоставените за публикуване материали, информация, данни и/или рекламни банери. Отговорност носи Рекламодателят, който ги е предоставил.

26. Изпълнителят не носи отговорност за взаимоотношенията на рекламодателите с трети лица, като не поема отговорност за пропуснати ползи и претърпени вреди, произтичащи от тези взаимоотношения. При спор, съмнение за незаконни действия, съобщение от компетентен орган или наличие на друго обстоятелство, Изпълнителят предприема мерки за ограничаване на рекламата и уведомява Рекламодателя.

27. Изпълнителят не носи отговорност за реакции на своята аудитория, предизвикани от публикувани реклами. При необходимост, предприема мерки за ограничаване на рекламата и уведомява Рекламодателя.

28. С предоставянето на Изпълнителя, по електронен път или по какъвто и да е друг начин, на данни, включително и лични данни, във връзка с осъществяване на реклама, лицето се съгласява данните да бъдат публикувани във всички сайтове и издания от групата на Cinderella.bg.

29. Рекламата се прекратява:

29.1. С изтичане на срока;

29.2. С 30-дневно писмено предизвестие от Рекламодателя. За начало на предизвестието се счита деня, в който предизвестието е получено на електронната поща на Изпълнителя;

29.3. В случаите по т.30.

30. Изпълнителят има право, преди изтичане на срока, да преустанови временно или завинаги достъп до реклама, когато се установи наличие на неверни или неактуални данни, или е налице друго обстоятелство, налагащо рекламата да бъде спряна или прекратена.

31. При предсрочно прекратяване на реклама, ползваните отстъпки за нея отпадат. Рекламодателят дължи, а Изпълнителят има право на пълната цена на рекламата за периода, в който тя е била осъществявана и възстановява на Рекламодателя остатъка от платената от него сума за рекламата.

32. Когато във връзка с реклама са настъпили вреди за Изпълнителя, дължимата за възстановяване на Рекламодателя сума по т. 31 не се връща до пълното възстановяване на вредите.

33. Когато във връзка с реклама настъпят вреди за Изпълнителя, Рекламодателят е длъжен да ги възстанови.

34. Кореспонденцията с Изпълнителя се извършва по електронен път на адреса на електронната му поща - admin@cinderella.bg

35. Изпълнителят си запазва правото да променя Общите условия за публикуване на реклами.

Актуални са Общите условия за публикуване на реклами, публикувани на уеб адрес на сайт от групата на Cinderella.bg.