ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕКЛАМИ В ИЗДАНИЯ НА CINDERELLA.BG

1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между "Синдерела БГ" ЕООД - Изпълнител, от една страна, и рекламодателите, от друга страна, във връзка с публикуване на реклами срещу възнаграждение в сайтове и други издания от групата на Cinderella.bg и Worknet.

2. Рекламата в сайтове и други издания от групата на Cinderella.bg и Worknet се осъществява чрез:

2.1. Изработване на професионална, бизнес или лична уебстраница, представяща рекламодателя и/или дейността му;

2.2. Публикуване на уебстраницата по т. 2.1 в сайт на Cinderella.bg/ Worknet и създаване на достъп до нея в Интернет;

2.3. Техническа поддръжка и актуализиране на уебстраницата по т.2.1;

2.4. Създаване и поддръжка на клиентски профил в подходящ онлайн каталог на Cinderella.bg/ Worknet;

2.5. Публикуване на рекламен банер, линк или видеоклип;

2.6. Рекламно табло, слайдер и мега рекламно табло;

2.7. Публикации във фейсбук страници;

2.8. Публикуване на видеоклипове в YouTube;

2.9. Публикации в онлайн списания и каталози;

2.10. Публикации в сайтове и други издания от групата на Cinderella.bg/ Worknet.

3. Изработване на професионална, бизнес или лична уебстраница се извършва с предоставени от Рекламодателя материали, текстове и видеоклипове по индивидуален дизайн, определен от Изпълнителя за всеки отделен проект.

4. Уебстраницата се изработва срещу заплащане на съответната цена. При закупен годишен абонамент "Поддръжка" или абонамент "Бизнес" в Worknet, уебстраницата се изработва безплатно.

5. След изработването на уебстраницата, тя става част от сайта на изпълнителя и не може да се премества, нито преотстъпва.

6. Преди публикуване на уебстраницата в сайт на Cinderella.bg/ Worknet, Рекламодателят проверява информацията и може да поиска извършване на редакция, когато това се налага.

7. Публикуване на уебстраница в сайт на Cinderella.bg/ Worknet е създаване на възможност за достъп до уебстраницата в Интернет, срещу заплащане на съответната цена за абонамент.

8. Уебстраницата се публикува и е достъпна в Интернет за периода, за който е заплатен абонамент "Поддръжка".

9. Достъпът до уебстраницата в Интернет се спира, за периода, за който не е заплатен абонамент "Поддръжка" или когато рекламодателят е заявил временно спиране на достъпа до уебстраницата.

10. За периода, през който достъпът до уебстраницата е спрян, не се дължи заплащане на абонамент "Поддръжка" и уебстраницата не се изтрива. След заплащане на абонамент "Поддръжка", достъпът до уебстраницата се възстановява.

11. Абонамент "Поддръжка" включва:

11.1. Публикуване на уебстраницата в сайт на Cinderella.bg/ Worknet и създаване на достъп до нея в Интернет;

11.2. Всички дейности, необходими за нормалното функциониране на уебстраницата и поддържане на достъпа до нея в сайта;

11.3. Актуализиране на съдържанието, при промяна на данните за контакт или дейността;

11.4. Безплатно публикуване на видеоклип на рекламодателя  в YouTube канал от групата на Cinderella.bg - веднъж месечно;

11.5. Безплатна публикация във фейсбук страница или бюлетин - веднъж месечно;

11.6. 20 процента отстъпка от цената на фейсбук публикации в администрирани от Изпълнителя фейсбук страници;

11.7. Специална остъпка за закупуване на малък, основен, голям и бизнес рекламен пакет и отстъпки за реклами извън пакета.

12. При закупуване на годишен абонамент "Поддръжка", освен посоченото в т.11, Рекламодателят получава безплатно изработване на лична, професионална/ бизнес уебстраница, 30 процента отстъпка от цената на годишния абонамент "Поддръжка" и безплатно публикуване на рекламен банер за срок от 1 месец.

13. При закупуване на абонамент "Бизнес", рекламодателят придобива статут на Привилегирован партньор в Worknet и има право на всички предимства, безплатни услуги и отстъпки, произтичащи от този статут.

14. Клиентски профил се създава безплатно в подходящ онлайн каталог към сайт на Cinderella.bg/ Worknet и се поддържа за определен период срещу заплащане на съответната цена.

15. Клиентският профил се оформя еднакво за всички рекламодатели и съдържа снимка, кратко текстово описание, данни за контакт и линк към уеб адрес, посочен от рекламодателя.

16. Рекламен банер се разполага на избрана от Рекламодателя свободна позиция в страница на сайта, за определен рекламен период, срещу заплащане на съответната цена.

17. Рекламният банер е с размери 300х250 px, 336х280 px, 728х90 px и 600х300 px и е във формат jpeg или png.

18. Някои банери на определени позиции в сайт, могат да са с размери, различни от посочените в т.18.

19. Рекламно табло, слайдер и мега рекламно табло могат да се ползват от Рекламодател срещу заплащане на съответната цена за не по-малко от един рекламен период от 14 дни.

20. Линкове към уебстраница, към уеб адрес, посочен от рекламодателя или други рекламни материали, могат да бъдат публикувани в администрирани от Изпълнителя фейсбук страници, срещу заплащане на съответната цена за публикация или абонамент.

21. Видеоклип на рекламодателя се публикува в You tube канал от групата на Cinderella.bg, а линк към него може да се сподели в сайт.

22. Платена публикация с текст на рекламодателя се публикува в сайт от групата на Cinderella.bg срещу заплащане на съответната цена.

23. Рекламодателят е отговорен за авторски и други права върху статията, материалите и снимките, които изпраща за публикуване.

24. Снимките, материалите и текстът на платената публикация трябва да бъдат одобрени преди публикуването и да отговарят на условията за публикуване на реклами.

25. Публикацията може да включва до два линка в текста и до три снимки или изображения.

26. Платена публикация може да заема по-благоприятна позиция в сайт от групата срещу заплащане на съответната цена. 

27. Промяната в позициите се определя от размера на платените суми. По-предна позиция заема публикация, за която е заплатена по-висока сума (по преценка на рекламодателя). Когато за две или повече публикации е платена еднаква сума, по-предна позиция заема публикацията, платена по-рано.

28. Рекламодателят заплаща дължимата за реклама цена, за всяка отделна поръчка, преди датата на публикуването.

29. Публикуването на рекламен банер, линк, видеоклип, рекламно табло, слайдер и мега рекламно табло в сайт или издание от групата на Cinderella.bg се извършва до 5 работни дни след като Рекламодателят предостави материалите, банера, линка или видеоклипа и заплати цената на поръчката.

30. Изпълнителят може да публикува на промоционална цена или безплатно рекламен банер и друга реклама в сайтове, фейсбук страници, YouTube канали и други издания от групата на Cinderella.bg.

31. Изпълнителят може да предлага рекламни пакети на специални преференциални цени и специални оферти за определен срок и/или кръг рекламодатели.

32. Всички рекламни банери, снимки, текстове и други материали се изпращат от Рекламодателя на адреса на електронната поща на Изпълнителя, а при невъзможност да бъдат изпратени се предоставят на електронен носител.

33. Изпълнителят приема и публикува само рекламни банери, снимки, текстове, видеоклипове и други материали, които са във вид, готов и подходящ за публикуване, отговарят на изискванията за съответната реклама и след проверка.

34. Не се допускат банери, снимки, текстове и други материали, които противоречат на закона или морала, рекламират опасни стоки или услуги, съдържат заблуждаващи рекламни послания, биха могли да предизвикат страх, омраза, шок и други негативни емоции.

35. Изпълнителят има право да откаже приемането на рекламни банери, снимки, текстове и други материали, когато при проверката установи, че не са изпълнени условията на т. 33 и т. 34.

36. Изпълнителят не предлага изготвяне на рекламни материали/ банери, нито писане на текстове, правене на снимки и други подобни действия и услуги, свързани с изготвяне на реклами.

37. Изпълнителят не носи отговорност за точността и актуалността на подадени от Рекламодателя данни. Отговорност за данните носи Рекламодателят, който при несъответствие или промяна е длъжен незабавно да уведоми Изпълнителя.

38. Рекламното съдържание, видът и качеството на предоставените от рекламодателя материали и/или рекламни банери са отговорност на Рекламодателя. Изпълнителят не носи отговорност за съдържанието, вида и качеството.

39. Изпълнителят не носи отговорност за нарушени авторски и други права в предоставените за публикуване материали, информация, данни и/или рекламни банери. Отговорност носи Рекламодателят, който ги е предоставил.

40. Изпълнителят не носи отговорност за взаимоотношенията на рекламодателите с трети лица, като не поема отговорност за пропуснати ползи и претърпени вреди, произтичащи от тези взаимоотношения. При спор, съмнение за незаконни действия, съобщение от компетентен орган или наличие на друго обстоятелство, Изпълнителят предприема мерки за ограничаване на рекламата и уведомява Рекламодателя.

41. Изпълнителят не носи отговорност за реакции на своята аудитория, предизвикани от публикувани реклами. При необходимост, предприема мерки за ограничаване на рекламата и уведомява Рекламодателя.

42. С предоставянето на Изпълнителя, по електронен път или по какъвто и да е друг начин, на данни, включително и лични данни, във връзка с осъществяване на реклама, лицето се съгласява данните да бъдат публикувани във всички сайтове и издания от групата на Cinderella.bg/ Worknet.

43. Рекламодателят по всяко време може писмено да поиска изтриване на уебстраница или част от нея, клиентски профил или други данни, предоставени във връзка с реклама. В този случай, уебстраницата/ профилът и всички поискани за изтриване данни се изтриват без възможност за възстановяване.

44. Рекламата се прекратява:

44.1. С изтичане на срока;

44.2. С 30-дневно писмено предизвестие от Рекламодателя. За начало на предизвестието се счита деня, в който предизвестието е получено на електронната поща на Изпълнителя;

44.3. В случаите по т.45.

45. Изпълнителят има право, преди изтичане на срока, да преустанови временно или завинаги достъп до реклама, когато се установи наличие на неверни или неактуални данни, или е налице друго обстоятелство, налагащо рекламата да бъде спряна или прекратена.

46. При предсрочно прекратяване на реклама, ползваните отстъпки за нея отпадат. Рекламодателят дължи, а Изпълнителят има право на пълната цена на рекламата за периода, в който тя е била осъществявана и възстановява на Рекламодателя остатъка от платената от него сума за рекламата.

47. Когато във връзка с реклама са настъпили вреди за Изпълнителя, дължимата за възстановяване на Рекламодателя сума по т. 46 не се връща до пълното възстановяване на вредите.

48. Когато във връзка с реклама настъпят вреди за Изпълнителя, Рекламодателят е длъжен да ги възстанови.

49. Кореспонденцията с Изпълнителя се извършва по електронен път на адреса на електронната му поща: cinderellabg@abv.bg

50. Изпълнителят си запазва правото да променя Общите условия за публикуване на реклами.

Актуални са Общите условия за публикуване на реклами, публикувани на уеб адреса: group.cinderella.bg