ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕКЛАМИ В ИЗДАНИЯ НА CINDERELLA.BG

1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между "Синдерела БГ" ЕООД - Изпълнител, от една страна, и рекламодателите, от друга страна, във връзка с публикуване на реклами срещу възнаграждение в сайтове и други издания от групата на Cinderella.bg.

2. Рекламата в сайтове и други издания от групата на Cinderella.bg се осъществява чрез:

2.1. Създаване на професионална, бизнес или лична страница, представяща рекламодателя и/или дейността му;

2.2. Публикуване на страницата по т. 2.1 в сайт на Cinderella.bg и създаване на достъп до нея в Интернет;

2.3. Включване на профедионална/ бизнес страница или сайт в подходящ онлайн каталог на Cinderella.bg;

2.4. Поддържане и актуализиране на професионална/ бизнес страницата срещу абонамент "Поддръжка";

2.5. Публикуване на рекламен банер, линк или клип;

2.6.. Рекламно табло, слайдер и мега рекламно табло;

2.7. Публикации във фейсбук страници,

2.8. Публикуване на клипове в YouTube,

2.9. Публикации в онлайн списания и каталози и

2.10. Публикации в сайтове и други издания от групата на Cinderella.bg.

3. Публикуване на страница в сайт на Cinderella.bg е създаване на възможност за достъп до страницата в интернет, срещу заплащане на съответната цена за изработване на лична страница и за абонамент "Поддръжка" - за професионална/ бизнес страница.

4. При закупуване на годишен абонамент "Поддръжка", професионална/ бизнес страницата се оформя безплатно по определен от Изпълнителя дизайн и предоставени от Рекламодателя материали, текстове и видеоклипове и се публикува на домейн, собственост на Изпълнителя.

5. След изработване на страницата и преди публикуването й в сайт на Cinderella.bg, Рекламодателят проверява информацията и може да поиска извършване на редакция, когато това се налага.

6. Абонамент "Поддръжка" включва:

6.1. Безплатно изработване на професионална или бизнес страница;

6.2. Публикуване на страницата в сайт на Cinderella.bg и създаване на достъп до нея в Интернет;

6.3. Всички дейности, необходими за нормалното функциониране на страницата и поддържане на достъпа до нея в сайта;

6.4. Актуализиране на съдържанието, при промяна на данните за контакт или дейността;

6.5. Включване на страницата в подходящ онлайн каталог на Cinderella.bg;

6.6. Публикуване на рекламен банер "Премиум" за срок от 1 месец;

6.7. Публикуване на клип/ клипове в YouTube канал от групата на Cinderella.bg;

6.8. 20% отстъпка от цената на фейсбук публикации в администрирани от Изпълнителя фейсбук страници.

6.9. Специална остъпка за закупуване на малък или основен рекламен пакет и отстъпки за реклами извън пакета.

7. Малък рекламен пакет включва:

7.1. Публикуване на рекламен банер "Премиум" за срока на пакета;

7.3. Публикуване на клип/ клипове в YouTube канал от групата на Cinderella.bg;

7.4. Фейсбук публикации в администрирани от Изпълнителя фейсбук страници: 8 публикации за 1 месец, 48 публикации - за 6 месеца и 96 публикации - за 12 месеца; 

7.5. 20% отстъпка от цената на фейсбук публикации в администрирани от Изпълнителя фейсбук страници;

7.6. Други реклами в издания на Cinderella.bg при възможност.

8. Основен рекламен пакет включва:

8.1. Публикуване на рекламен банер "Премуим" за срока на пакета;

8.2. Публикуване рекламен банер или линк за срока на пакета;

8.3. Публикуване на клип/ клипове в YouTube канал от групата на Cinderella.bg;

8.4. Фейсбук публикации в администрирани от Изпълнителя фейсбук страници: 15 публикации за 1 месец, 90 публикации - за 6 месеца и 180 публикации - за 12 месеца; 

8.5. 20% отстъпка от цената на фейсбук публикации в администрирани от Изпълнителя фейсбук страници;

8.6. Други реклами в издания на Cinderella.bg при възможност.

9. Рекламен банер се разполага на избрана от Рекламодателя свободна позиция в страница на сайта, за определен период, срещу заплащане на съответната цена за абонамент.

10. Рекламният банер е с размери 300х250 px, 336х280 px, 728х90 px и 600х300 px и е във формат jpeg или png.

11. На определени от Изпълнителя позиции в сайтовете могат да се разполагат само рекламни банери "Премиум", с ротация или без ротация. Банер "Премиум" препраща към професионална, бизнес или лична страница и се изработва от Изпълнителя с предоставени снимка и текст от Възложителя. Банер "Премиум" може да е с размери различни от посочените в точка 10.

12. Публикуването на рекламен банер, линк или видеоклип в сайт или издание от групата на Cinderella.bg се извършва до 5 работни дни след като Рекламодателят предостави банера, линка или видеоклипа и заплати цената на поръчката.

13. Видеоклип се публикува в You tube канал от групата на Cinderella.bg, а линк към него се споделя в сайт.

14. Линкове към професионална, бизнес или лична страница, към уеб адрес, посочен от рекламодателя или други рекламни материали, могат да бъдат публикувани в администрирани от Изпълнителя фейсбук страници, срещу заплащане на съответната цена за публикация или абонамент.

15. Рекламодателят заплаща дължимата за реклама цена, за всяка отделна поръчка, преди датата на публикуването.

16. Рекламодателят придобива статут на Привилегирован партньор и има право на всички предимства, произтичащи от този статут, при:

16.1. Закупуване на годишен абонамент "Поддръжка" на професионална, бизнес или лична страница и закупуване на годишен абонамент за рекламен банер или годишен малък рекламен пакет;

16.2. Закупуване на годишен основен рекламен пакет;

16.3. Закупуване на повече от един годишен абонамент "Поддръжка" на професионална, бизнес или лична страница;

16.4. Закупуване на повече от един годишен абонамент за рекламен банер или повече от един годишен малък рекламен пакет;

16.5. Закупуване на абонамент за публикации в администрирани от Изпълнителя фейсбук страници за период не по-малко от 6 месеца без прекъсване;

16.6. Други условия, определени от Изпълнителя.

17. Изпълнителят може да публикува безплатно рекламен банер и друга реклама в сайтове, фейсбук страници, YouTube канали и други издания от групата на Cinderella.bg.

18. Всички рекламни банери, снимки, текстове и други материали се изпращат от Рекламодателя на адреса на електронната поща на Изпълнителя, а при невъзможност да бъдат изпратени се предоставят на електронен носител.

19. Изпълнителят приема и публикува само рекламни банери, снимки, текстове, видеоклипове и други материали, които са във вид, готов и подходящ за публикуване, отговарят на изискванията за съответната реклама и след проверка.

20. Не се допускат банери, снимки, текстове и други материали, които противоречат на закона или морала, рекламират опасни стоки или услуги, съдържат заблуждаващи рекламни послания, биха могли да предизвикат страх, омраза, шок и други негативни емоции.

21. Изпълнителят има право да откаже приемането на рекламни банери, снимки, текстове и други материали, когато при проверката установи, че не са изпълнени условията на т. 19 и т. 20.

22. Изпълнителят не предлага изготвяне на рекламни материали/ банери, нито писане на текстове, правене на снимки и други подобни действия и услуги, свързани с изготвяне на реклами.

23. Изпълнителят не носи отговорност за точността и актуалността на подадени от Рекламодателя данни. Отговорност за данните носи Рекламодателят, който при несъответствие или промяна е длъжен незабавно да уведоми Изпълнителя.

24. Рекламното съдържание, видът и качеството на предоставените от рекламодателя материали и/или рекламни банери са отговорност на Рекламодателя. Изпълнителят не носи отговорност за съдържанието, вида и качеството.

25. Изпълнителят не носи отговорност за нарушени авторски и други права в предоставените за публикуване материали, информация, данни и/или рекламни банери. Отговорност носи Рекламодателят, който ги е предоставил.

26. Изпълнителят не носи отговорност за взаимоотношенията на рекламодателите с трети лица, като не поема отговорност за пропуснати ползи и претърпени вреди, произтичащи от тези взаимоотношения. При спор, съмнение за незаконни действия, съобщение от компетентен орган или наличие на друго обстоятелство, Изпълнителят предприема мерки за ограничаване на рекламата и уведомява Рекламодателя.

27. Изпълнителят не носи отговорност за реакции на своята аудитория, предизвикани от публикувани реклами. При необходимост, предприема мерки за ограничаване на рекламата и уведомява Рекламодателя.

28. С предоставянето на Изпълнителя, по електронен път или по какъвто и да е друг начин, на данни, включително и лични данни, във връзка с осъществяване на реклама, лицето се съгласява данните да бъдат публикувани във всички сайтове и издания от групата на Cinderella.bg.

29. Рекламата се прекратява:

29.1. С изтичане на срока;

29.2. С 30-дневно писмено предизвестие от Рекламодателя. За начало на предизвестието се счита деня, в който предизвестието е получено на електронната поща на Изпълнителя;

29.3. В случаите по т.30.

30. Изпълнителят има право, преди изтичане на срока, да преустанови временно или завинаги достъп до реклама, когато се установи наличие на неверни или неактуални данни, или е налице друго обстоятелство, налагащо рекламата да бъде спряна или прекратена.

31. При предсрочно прекратяване на реклама, ползваните отстъпки за нея отпадат. Рекламодателят дължи, а Изпълнителят има право на пълната цена на рекламата за периода, в който тя е била осъществявана и възстановява на Рекламодателя остатъка от платената от него сума за рекламата.

32. Когато във връзка с реклама са настъпили вреди за Изпълнителя, дължимата за възстановяване на Рекламодателя сума по т. 31 не се връща до пълното възстановяване на вредите.

33. Когато във връзка с реклама настъпят вреди за Изпълнителя, Рекламодателят е длъжен да ги възстанови.

34. Кореспонденцията с Изпълнителя се извършва по електронен път на адреса на електронната му поща - admin@cinderella.bg

35. Изпълнителят си запазва правото да променя Общите условия за публикуване на реклами.

Актуални са Общите условия за публикуване на реклами, публикувани на уеб адрес на сайт от групата на Cinderella.bg.