ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕКЛАМИ В ИЗДАНИЯ НА CINDERELLA.BG

1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между "Синдерела БГ" ЕООД - Изпълнител, от една страна, и рекламодателите, от друга страна, във връзка с публикуване на реклами срещу възнаграждение в сайтове и други издания от групата на Cinderella.bg и Worknet.

2. Рекламата в сайтове и други издания от групата на Cinderella.bg и Worknet се осъществява чрез:

2.1. Изработване на професионална, бизнес или лична уебстраница, представяща рекламодателя и/или дейността му;

2.2. Публикуване на уебстраницата по т. 2.1 в сайт на Cinderella.bg/ Worknet и създаване на достъп до нея в Интернет;

2.3. Техническа поддръжка и актуализиране на уебстраницата по т.2.1;

2.4. Включване на уебстраница по т.2.1 или уебсайт в подходящ онлайн каталог на Cinderella.bg/ Worknet;

2.5. Публикуване на рекламен банер, линк или клип;

2.6. Рекламно табло, слайдер и мега рекламно табло;

2.7. Публикации във фейсбук страници;

2.8. Публикуване на клипове в YouTube;

2.9. Публикации в онлайн списания и каталози и

2.10. Публикации в сайтове и други издания от групата на Cinderella.bg/ Worknet.

3.1. Изработване на лична, професионална/ бизнес уебстраница се извършва с предоставени от Рекламодателя материали, текстове и видеоклипове по определен от Изпълнителя дизайн срещу заплащане на съответната цена.

3.2. С изработването на уебстраницата е задъжително закупуване поне на месечен минимален абонамент "Поддръжка" в Worknet.

3.3. При закупуване на годишен абонамент "Поддръжка" или абонамент "Бизнес" в Worknet, уебстраницата се изработва безплатно.

4. След изработване на уебстраницата и преди публикуването й в сайт на Cinderella.bg/ Worknet, Рекламодателят проверява информацията и може да поиска извършване на редакция, когато това се налага.

5. Публикуване на уебстраница в сайт на Cinderella.bg/ Worknet е създаване на възможност за достъп до уебстраницата в Интернет, срещу заплащане на съответната цена за абонамент.

6. Абонамент "Поддръжка" включва:

6.1. Публикуване на уебстраницата в сайт на Cinderella.bg/ Worknet и създаване на достъп до нея в Интернет;

6.2. Всички дейности, необходими за нормалното функциониране на уебстраницата и поддържане на достъпа до нея в сайта;

6.3. Актуализиране на съдържанието, при промяна на данните за контакт или дейността;

6.4. Публикуване на клип/ клипове в YouTube канал от групата на Cinderella.bg;

6.5. Безплатна публикация във фейсбук страница или бюлетин - веднъж месечно;

6.6. 20% отстъпка от цената на фейсбук публикации в администрирани от Изпълнителя фейсбук страници.

6.7. Специална остъпка за закупуване на основен и голям рекламен пакет и отстъпки за реклами извън пакета.

7. При закупуване на годишен абонамент "Поддръжка", освен посоченото в т.6, Рекламодателят получава безплатно изработване на лична, професионална/ бизнес уебстраница, 50 процента отстъпка от цената на годишния абонамент "Поддръжка" и безплатно публикуване на рекламен банер за срок от 1 месец.

8. При закупуване на абонамент "Бизнес", рекламодателят придобива статут на Привилегирован партньор в Worknet и има право на всички предимства, безплатни услуги и отстъпки, произтичащи от този статут.

9. Рекламен банер се разполага на избрана от Рекламодателя свободна позиция в страница на сайта, за определен период, срещу заплащане на съответната цена за абонамент.

10. Рекламният банер е с размери 300х250 px, 336х280 px, 728х90 px и 600х300 px и е във формат jpeg или png.

11. Някои банери на определени позиции в сайт, могат да са с размери, различни от посочените в т.10.

12. Рекламно табло, слайдер и мега рекламно табло могат да се ползват от Рекламодател срещу заплащане на съответната цена за не по-малко от един рекламен период от 14 дни.

13. Линкове към уебстраница, към уеб адрес, посочен от рекламодателя или други рекламни материали, могат да бъдат публикувани в администрирани от Изпълнителя фейсбук страници, срещу заплащане на съответната цена за публикация или абонамент.

14. Видеоклип се публикува в You tube канал от групата на Cinderella.bg, а линк към него се споделя в сайт.

15. Платена публикация с текст на рекламодателя може да бъде публикувана в сайт от групата на Cinderella.bg срещу заплащане на съответната цена.

16. Рекламодателят е отговорен за авторски и други права върху статията, материалите и снимките, които изпраща за публикуване.

17. Снимките, материалите и текстът на платената публикация трябва да бъдат одобрени преди публикуването и да отговарят на условията за публикуване на реклами.

18. Публикацията може да включва до два линка в текста и до три снимки или изображения.

19. Платена публикация може да заема позиция на начална страница на сайт от групата срещу заплащане на съответната цена. 

20. Позициита на началната страница се определят от размера на платените суми. По-предна позиция заема публикация, за която е заплатена по-висока сума. Когато за две или повече публикации е платена еднаква сума, по-предна позиция заема публикацията, която е платена по-рано.

21. Основен рекламен пакет включва:

21.1. Публикуване на рекламен банер или линк за срока на пакета;

21.2. Публикуване на клип/ клипове в YouTube канал от групата на Cinderella.bg;

21.3. Фейсбук публикации в администрирани от Изпълнителя фейсбук страници: 8 публикации за 1 месец, 48 публикации - за 6 месеца и 96 публикации - за 12 месеца;

21.4. 20% отстъпка от цената на фейсбук публикации в администрирани от Изпълнителя фейсбук страници;

21.5. Други реклами в издания на Cinderella.bg при възможност.

22. Голям рекламен пакет включва:

22.1. Публикуване на два рекламни банера или линка за срока на пакета;

22.2. Публикуване на клип/ клипове в YouTube канал от групата на Cinderella.bg;

22.3. Фейсбук публикации в администрирани от Изпълнителя фейсбук страници: 15 публикации за 1 месец, 90 публикации - за 6 месеца и 180 публикации - за 12 месеца; 

22.4. 20% отстъпка от цената на фейсбук публикации в администрирани от Изпълнителя фейсбук страници;

22.5. Други реклами в издания на Cinderella.bg при възможност.

23. Рекламодателят заплаща дължимата за реклама цена, за всяка отделна поръчка, преди датата на публикуването.

24. Публикуването на рекламен банер, линк, видеоклип, рекламно табло, слайдер и мега рекламно табло в сайт или издание от групата на Cinderella.bg се извършва до 5 работни дни след като Рекламодателят предостави материалите, банера, линка или видеоклипа и заплати цената на поръчката.

25. Изпълнителят може да публикува на промоционална цена или безплатно рекламен банер и друга реклама в сайтове, фейсбук страници, YouTube канали и други издания от групата на Cinderella.bg.

26. Всички рекламни банери, снимки, текстове и други материали се изпращат от Рекламодателя на адреса на електронната поща на Изпълнителя, а при невъзможност да бъдат изпратени се предоставят на електронен носител.

27. Изпълнителят приема и публикува само рекламни банери, снимки, текстове, видеоклипове и други материали, които са във вид, готов и подходящ за публикуване, отговарят на изискванията за съответната реклама и след проверка.

28. Не се допускат банери, снимки, текстове и други материали, които противоречат на закона или морала, рекламират опасни стоки или услуги, съдържат заблуждаващи рекламни послания, биха могли да предизвикат страх, омраза, шок и други негативни емоции.

29. Изпълнителят има право да откаже приемането на рекламни банери, снимки, текстове и други материали, когато при проверката установи, че не са изпълнени условията на т. 27 и т. 28.

30. Изпълнителят не предлага изготвяне на рекламни материали/ банери, нито писане на текстове, правене на снимки и други подобни действия и услуги, свързани с изготвяне на реклами.

31. Изпълнителят не носи отговорност за точността и актуалността на подадени от Рекламодателя данни. Отговорност за данните носи Рекламодателят, който при несъответствие или промяна е длъжен незабавно да уведоми Изпълнителя.

32. Рекламното съдържание, видът и качеството на предоставените от рекламодателя материали и/или рекламни банери са отговорност на Рекламодателя. Изпълнителят не носи отговорност за съдържанието, вида и качеството.

33. Изпълнителят не носи отговорност за нарушени авторски и други права в предоставените за публикуване материали, информация, данни и/или рекламни банери. Отговорност носи Рекламодателят, който ги е предоставил.

34. Изпълнителят не носи отговорност за взаимоотношенията на рекламодателите с трети лица, като не поема отговорност за пропуснати ползи и претърпени вреди, произтичащи от тези взаимоотношения. При спор, съмнение за незаконни действия, съобщение от компетентен орган или наличие на друго обстоятелство, Изпълнителят предприема мерки за ограничаване на рекламата и уведомява Рекламодателя.

35. Изпълнителят не носи отговорност за реакции на своята аудитория, предизвикани от публикувани реклами. При необходимост, предприема мерки за ограничаване на рекламата и уведомява Рекламодателя.

36. С предоставянето на Изпълнителя, по електронен път или по какъвто и да е друг начин, на данни, включително и лични данни, във връзка с осъществяване на реклама, лицето се съгласява данните да бъдат публикувани във всички сайтове и издания от групата на Cinderella.bg.

37. Рекламата се прекратява:

37.1. С изтичане на срока;

37.2. С 30-дневно писмено предизвестие от Рекламодателя. За начало на предизвестието се счита деня, в който предизвестието е получено на електронната поща на Изпълнителя;

37.3. В случаите по т.38.

38. Изпълнителят има право, преди изтичане на срока, да преустанови временно или завинаги достъп до реклама, когато се установи наличие на неверни или неактуални данни, или е налице друго обстоятелство, налагащо рекламата да бъде спряна или прекратена.

39. При предсрочно прекратяване на реклама, ползваните отстъпки за нея отпадат. Рекламодателят дължи, а Изпълнителят има право на пълната цена на рекламата за периода, в който тя е била осъществявана и възстановява на Рекламодателя остатъка от платената от него сума за рекламата.

40. Когато във връзка с реклама са настъпили вреди за Изпълнителя, дължимата за възстановяване на Рекламодателя сума по т. 31 не се връща до пълното възстановяване на вредите.

41. Когато във връзка с реклама настъпят вреди за Изпълнителя, Рекламодателят е длъжен да ги възстанови.

42. Кореспонденцията с Изпълнителя се извършва по електронен път на адреса на електронната му поща - cinderellabg@abv.bg

43. Изпълнителят си запазва правото да променя Общите условия за публикуване на реклами.

Актуални са Общите условия за публикуване на реклами, публикувани на уеб адрес на сайт от групата на Cinderella.bg.